Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 1.03.2018 roku.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu sprzedażowego www.restauracjadifferent.pl jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

Regulamin korzystania z serwisu sprzedażowego www.restauracjadifferent.pl i usług świadczonych przez Fundację Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie” z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 123a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000239060.

RESTAURACJA DIFFERENT (w niniejszym regulaminie DIFFERENT) to restauracja w ciemności, gdzie będziecie Państwo obsługiwani przez niewidomych kelnerów. Naszą misją jest „otwieranie” oczu osób widzących na świat osób niewidomych ;)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz późniejszych nowelizacji tej ustawy,
  2. ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych
  3. ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
  4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny
 2. Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie” zakłada, że każdy KLIENT, podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego WYDARZENIA) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

 

§ 2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. DIFFERENT – działalność gospodarcza (restauracja w ciemności obsługiwana przez niewidomych kelnerów) prowadzona przez Fundację Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie” z siedzibą w Warszawie 02-017, przy Al. Jerozolimskie 123a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000239060, NIP 521-336-14-63, Regon 140217610. Zyski z działalności gospodarczej DIFFERENT są przeznaczane na cele statutowe Fundacji.
 2. KLIENT - osoba dokonująca zakupu, zamówienia lub uczestnicząca w wydarzeniu Restauracji DIFFERENT na terenie Polski.
 3. VOUCHER – dokument w wersji elektronicznej lub drukowanej, potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA) do skorzystania z USŁUGI opisanej na tym dokumencie w terminie wskazanym przez DATĘ WAŻNOŚCI VOUCHERA.
 4. DATA WAŻNOŚCI VOUCHERA - jest to termin, w którym KLIENT może zrealizować swoje zamówienie.
 5. REZERWACJA – zgłoszenie przez KLIENTA chęci realizacji VOUCHERA poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego DIFFERENT na stronie www.restauracjadifferent.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem pracowników restauracji DIFFERENT.
 6. TERMIN REZERWACJI – jest to dzień, który został wskazany w trakcie REZERWACJI jako dzień realizacji VOUCHERA.TERMIN REZERWACJI nie może być wskazany później niż do godziny 17 dnia poprzedzającego dzień kolacji lub przed planowaną godziną realizacji WYDARZENIA w dniu wskazanym jako DATA WAŻNOŚCI VOUCHERA.
 7. REALIZACJA VOUCHERA – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi. REALIZACJA VOUCHERA możliwa jest wyłącznie w dniu opisanym jako TERMIN REZERWACJI VOUCHERA, gdy VOUCHER jest opłacony.
 8. WYDARZENIE – usługa, którą Fundacja świadczy na rzecz KLIENTA.
 9. SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY – zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu www.restauracjadifferent.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu –procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie.
 10. NUMER vouchera – jest to ciąg cyfr, który identyfikuje konkretny VOUCHER i jest niezbędny do jego  realizacji .
 11. OPIS WYDARZENIA – jest to określenie czego może się spodziewać KLIENT po danym WYDARZENIU. Z tym, że DIFFERENT zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.restauracjadifferent.pl, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd pomieszczeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. DIFFERENT dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS WYDARZENIA był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJIWYDARZENIA.
 12. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura DIFFERENT tj. od 10.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 13. PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – miejsca (firmy i sklepy) współpracujące z DIFFERENT, mające możliwość sprzedaży ZAPROSZEŃ.

 

§ 3. Zawarcie umowy i warunki płatności

 

 1. Fundacja działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA realizację WYDARZENIA zgodnego z opisem w ofercie publikowanej na stronie internetowej serwisu www.restauracjadifferent.pl.
 2. Zamówienie WYDARZENIA następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
  1. Wybranie terminu kolacji  na konkretne WYDARZENIE, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup Teraz!”,
  2. Wybranie rodzaju spośród dostępnych aktualnie na wybrane WYDARZENIE
  3. Zaakceptowanie ilości wybranych ZAPROSZEŃ i podanie swoich niezbędnych danych,
  4. zaakceptowanie wyboru i potwierdzenie wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku “Kup Teraz!”
  5. wybranie sposobu dokonania przedpłaty za,
  6. zaakceptowanie swojego wyboru poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję”
  7. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
 3. Możliwe jest również złożenie zamówienia telefonicznego  . W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
 4. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w recepcji DIFFERENT,  po czym wymagane jest dokonanie REZERWACJI.
 5. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „kupuję”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Fundacją.
 6. W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia VOUCHERA przez telefon lub w recepcji DIFFERENT, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.
 7. W żadnym wypadku VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do uczestnictwa w WYDARZENIU z zastrzeżeniem punktu V.1
 8. Dokonanie opłaty za VOUCHER może nastąpić w następujący sposób:
  1. poprzez dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek bankowy Fundacji.
  2. gotówką –w przypadku osobistego odbioru VOUCHERA w recepcji DIFFERENT lub w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem Pocztą Polską lub kurierem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy(naliczany przez przewoźnika) w wysokości 20  zł (dwadzieścia złotych)
  3. z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. PayU, PayPal, Transfer24), jako partnera DIFFERENT.
 9. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Fundacji w ING Banku o nr: 69116022020000000093182030, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi lub dokonania płatności w recepcji DIFFERENT.
 10. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
  1. drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, w ciągu 24h po złożeniu zamówienia,
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Fundacji, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Fundacja nie ponosi odpowiedzialności. Przesyłki pocztowe wysyłane są z biura DIFFERENT dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki rano.
  3. za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej, na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Fundacji ale jest uzależnione od pracy DIFFERENT.
  4. w odniesieniu do sprzedaży detalicznej –KLIENT odbiera VOUCHER we własnym zakresie i na własne ryzyko.
 11. W przypadkach określonych w pkt. 10 a), d), dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt DIFFERENT, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 10 b), c) za dostarczenie VOUCHERA pobierane są od KLIENTA koszty wysyłki pocztowej lub kurierskiej.
 12. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA na wskazanym w zamówieniu adresie, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty kurierskiej.
 13. W przypadku określonym w pkt. 10 b), c), d) VOUCHER zapakowany będzie w kopertę pocztową nieodpłatnie, chyba że KLIENT zamówi inne dostępne opakowanie –koszt takiego opakowania ponosi KLIENT. Za taki zakup KLIENT otrzyma również paragon fiskalny lub fakturę.
 14. W odniesieniu do pkt. 10 a) w ciągu 30 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT, nota księgowa).
 15. KLIENT może zrealizować otrzymany VOUCHER w dniu i o godzinie wskazanej przez TERMIN REZERWACJI VOUCHERA. W celu realizacji VOUCHERA zakupionego w recepcji DIFFERENT, KLIENT musi dokonać REZERWACJI przed upływem DATY WAŻNOŚCI VOUCHERA, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI VOUCHERA jak dane KLIENTA, alergie pokarmowe i wszelkie inne niezbędne elementy, mogące mieć wpływ na realizację WYDARZENIA. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem DATY WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale DIFFERENT nie gwarantuje w takim przypadku uczestnictwa w WYDARZENIU.
 16. W przypadku zakupu VOUCHERA bezpośrednio na stronie www.restauracjadifferent.pl, KLIENT może skorzystać z VOUCHERA w terminie do DATY WAŻNOŚCI VOUCHERA, po uprzednim dokonaniu REZERWACJI na dany dzień i godzinę.
 17. Niezrealizowanie VOUCHERA w DACIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI VOUCHERA przez KLIENTA i z tego tytułu nie przysługują KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty.
 18. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, a DATA WAŻNOŚCI VOUCHERA jeszcze nie minęła ani też nie został VOUCHER jeszcze zrealizowany, możliwe jest, na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA.
 19. Nie jest możliwa zmiana DATY WAŻNOŚCI VOUCHERA. Wymiana VOUCHERA na inny, jest możliwa o ile koszt VOUCHERA na który chcemy wymienić nasz VOUCHER jest wyższy od tego zakupionego uprzednio.
 20. KLIENT ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń DIFFERENT. W odniesieniu do WYDARZEŃ (np. degustacja whisky), których realizacja może zależeć od określonego wieku KLIENTA, DIFFERENT ma prawo sprawdzić te okoliczności, a KLIENT ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla DIFFERENT podstawę odmowy realizacji VOUCHERA.
 21. DIFFERENT może odmówić realizacji VOUCHERA, jeżeli KLIENT nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA.
 22. DIFFERENT może także zażądać podpisania przez KLIENTA dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji WYDARZENIA.
 23. KLIENT powinien stawić się na miejsce REALIZACJI VOUCHERA minimum 5 minut przed wskazaną DATĄ REALIZACJI VOUCHERA.
 24. Niestawienie się KLIENTA na miejsce REALIZACJI VOUCHERA i nie poinformowanie pracownika restauracji do godziny 17 dnia poprzedzającego dzień kolacji lub spóźnienie się dłużej niż 15 min, powoduje utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
 25. W przypadku WYDARZEŃ, których realizacja nie była możliwa z przyczyn losowych, DIFFERENT zwraca KLIENTOWI koszty zakupu VOUCHERA, nie pokrywa natomiast kosztów jakie poniósł KLIENT w związku z realizacją VOUCHERA np. koszty transportu i zakwaterowania. DIFFERENT zastrzega sobie możliwość propozycji innego terminu REALIZACJI VOUCHERA.
 26. W przypadku osób niepełnoletnich chcących uczestniczyć w WYDARZENIU wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie pisemnej zgody lub też obecność minimum jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany VOUCHER. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla DIFFERENT do odmowy realizacji VOUCHERA OSOBY MAŁOLETNIEJ.

 

§ 4. Zasady bezpieczeństwa w DIFFERENT

 

 1. Pracownicy recepcji DIFFERENT zajmują się bieżącym informowaniem KLIENTA, przyjmują płatności, przydzielają Kelnera KLIENTOWI, a także przedstawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać(skrót zasada bezpieczeństwa znajduje się również na stoliku obok recepcji)
 2. Kelnerzy DIFFERENT –są osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie respektować zalecenia Kelnera.
 3. Każdy KLIENT, w każdej chwili, w wyniku lęków, złego samopoczucia, czy innych zdarzeń może opuścić restaurację DIFFERENT, uprzednio informując o chęci opuszczenia DIFFERENT Kelnera, który przeprowadza KLIENTA do części widnej (hol restauracji).
 4. W przypadku potrzeby opuszczenia przez KLIENTA WYDARZENIA (spowodowanej lękiem, bądź jakimikolwiek czynnikami), pieniądze za VOUCHER nie zostaną zwrócone ale istnieje możliwość skończenia posiłku w oświetlonym miejscu, po za salą konsumencką (hol restauracji).
 5. Na całość WYDARZENIA, KLIENT powinien sobie zarezerwować ok. 90 min.
 6. Pracownicy DIFFERENT mają prawo odmowy wstępu osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim bez opieki osoby dorosłej lub w innych wypadkach, po konsultacji z Managerem DIFFERENT.
 7. Każda z osób, która zakupiła VOUCHER wyraża akceptację powyższego regulaminu, jednocześnie oświadczając, iż bierze udział w WYDARZENIU z własnej, nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, które mają miejsce wewnątrz restauracji DIFFERENT.
 8. Pracownicy DIFFERENT, ani Zarząd Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne itp. wynikające ze specyfiki projektu i niedostosowanie się do zasad wyznaczonych przez pracowników recepcji i Kelnerów. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas WYDARZENIA, Kelnerzy lub pracownicy recepcji mają prawo do wyprowadzenia osób przeszkadzających pozostałym uczestnikom i zagrażającym bezpieczeństwu, bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 9. KLIENT zostawia okrycia wierzchnie, oraz obowiązkowo torby, okulary, telefony komórkowe, urządzenia które emitują światło, dźwięki, bądź nagrywają w zamykanych na klucz szafkach –niedostosowanie się do tej zasady jest równe z brakiem możliwości uczestnictwa w WYDARZENIU.
 10. Za zgubiony kluczyk do szafki odpowiada KLIENT, ponosząc opłatę 20 zł (pokrywającą dorobienie nowego klucza). KLIENT ma prawo poprosić pracowników recepcji o przechowanie klucza, jednak w takim przypadku pracownicy DIFFERENT nie odpowiadają za pozostawione w szafce rzeczy.
 11. Ze względu na komfort przebywania w restauracji DIFFERENT i bezpieczeństwo własności KLIENTA sugerujemy włożenie wygodnych butów i pozostawienie w domu lub w szafce zegarków (ryzyko zbicia szkła) oraz wiszących części biżuterii (ryzyko zaczepienia i zerwania).Nie bierzemy odpowiedzialności za wypadki spowodowane noszeniem nieodpowiedniego obuwia.
 12. Pracownicy DIFFERENT i Zarząd Fundacji nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szafkach.
 13. Uczestnictwo w WYDARZENIU nie jest polecane dla dzieci i młodzieży dysfunkcyjnej w średnim i znacznym stopniu. Robiąc rezerwację prosimy mieć na uwadze tę informację –nie ma to nic wspólnego z wykluczeniem kogokolwiek –chodzi o nie pogłębianie pewnych urazów, a nade wszystko o zachowanie bezpieczeństwa.
 14. W przypadku dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem, prosimy o rzeczową i rzetelną informację zarówno przy robieniu rezerwacji, jak i przede wszystkim przed zakupem biletów. Informujemy, iż mamy prawo odmówić wstępu takim osobom, a w przypadku nie poinformowania pracowników recepcji o ewentualnych dysfunkcjach mamy prawo wyprowadzenia z sali, jeśli Kelner otrzyma taką informację już podczas trwania WYDARZENIA. W takiej sytuacji nie zwracamy pieniędzy za zakupiony bilet.
 15. Dzieci –informujemy, iż uczestnictwo w WYDARZENIU zasadniczo przeznaczone jest dla dzieci od 8 roku życia ze względu na uzasadnione podejrzenie lęku dziecka, jak i braku odpowiedniej komunikacji w sytuacji szczególnej, jaką jest absolutna ciemność –a co za tym idzie –braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa.
 16. W szczególnych przypadkach dzieci młodsze niż założony wiek mogą wejść do restauracji DIFFERENT po rozmowie z Kelnerem (test komunikacji –próba nawiązania relacji)–decyzja Kelnera jest nieodwołalna. Jednocześnie informujemy, iż każdorazowo w takich przypadkach za bezpieczeństwo swoje i dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 17. Osoby niepełnosprawne–na WYDARZENIE w DIFFERENT w całkowitej ciemności są niezbędne sprawne ręce i możliwość swobodnej komunikacji. W przypadku osób niepełnosprawnych (słuchowa, fizyczna lub intelektualna) prosimy o kontakt z recepcją DIFFERENT.
 18. Prosimy o przybycie na WYDARZENIE 15 min. przed planowana godziną, aby móc wysłuchać niezbędnych wskazówek i przygotować się do WYDARZENIA. W przypadku spóźnienia Obsługa ma prawo odmówić wstępu ze względu na komfort, jakość i bezpieczeństwo uczestników WYDARZENIA.

§ 5. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy i rozpatrywanie reklamacji

 

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA, nie później niż 7 dni przed terminem realizacji VOUCHERA, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Fundację pisemnie na jej adres lub na adres rezerwacje@restauracjadifferent.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie opłaty.
 2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Fundacji w terminie 48 godzin od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Fundacji przed upływem terminu określonego w pkt. VI.1.
 3. DIFFERENT zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA.
 4. Wszelkie zwroty opłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

 

§ 6. Prawo Fundacji do odstąpienia od umowy

 

Fundacja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami –wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona opłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Fundację ofertę alternatywną.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Fundacja.
 2. Dane osobowe KLIENTA nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Fundacji stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Fundacji wyłącznie w celu realizacji VOUCHERA oraz w celach marketingowych DIFFERENT(informację o aktualnościach, konkursach i istotnych informacjach związanych z DIFFERENT i życiem osób niewidomych).
 3. Wykorzystanie przez Fundację zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. VII. 2. w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA.
 4. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
 5. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Fundacji swoich danych osobowych, co fundacja obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA KLIENT zgłasza pisemnie do Fundacji na adres siedziby biura lub mailowo na adres biuro@restauracjadifferent.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji VOUCHERA lub od momentu, kiedy miało być zrealizowane. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. DIFFERENT zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
 2. Fundacja niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
 3. Fundacja ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy REALIZACJI WYDARZENIA, Fundacja podejmuje niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.
 4. Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez KLIENTA.
 5. Fundacja zaleca wszystkim KLIENTOM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji WYDARZEŃ, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
 6. VOUCHERY i WYDARZENIA znajdujące się na stronie internetowej www.restauracjadifferent.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać KLIENT. Niemniej jednak Fundacja zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem WYDARZENIA, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak: czas trwania, szczegóły techniczne, opis miejsca realizacji itp.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją VOUCHERA Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

 

Fundacja pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie”
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
KRS 0000239060, NIP 521-336-14-63, REGON 140217610